စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟ)ဟားခါး
(ခဖ)ဖလမ်း
(ခတ)တီးတိန်
(ခဇ)တွန်းဇံ
(ခဇခ)ကျီခါး(တွန်းဇံ)
(ခမ)မင်းတပ်
(ခကဒ)ကျင်ဒွေး(ကန်ပက်လက်)
(ခပ)မတူပီ
(ခပဗ)လိုင်လင်းပီ(မတူပီ)
၁၀(ခဝ)ပလက်ဝ
၁၁(ခဝမ)ဆမီး(ပလက်ဝ)