စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(နဥတ)ဥတ္တရသီရိ
(နဥစ)အထက၊ငန်းစပ်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥန)အထက(၁၂)နေပြည်တော်(ဥတ္တရသီရိ)
(နဥမ)အထက၊မင်းကုန်း(ဥတ္တရသီရိ)
(နတက)တပ်ကုန်း
(နရ)​အထက(၁)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
(နရစ)အထက၊ပြည်စံအောင်(​ဇေယျာသီရိ)
(နရဆ)အထက၊​ရေဆင်း(ဇေယျာသီရိ)
(နရန)အထက(၁၆)နေပြည်တော်(ဇေယျာသီရိ)
၁၀(နက)အထက(၃)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၁(နကတ)အထက၊ကျည်တောင်ကန်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၂(နကန)အထက(၁၃)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၃(နကပ)အထက(၂၀)နေပြည်တော်(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၄(နကသ)အထက၊အောင်သုခ(ပုဗ္ဗသီရိ)
၁၅(နပန)အထက(၁)ပျဉ်းမနား
၁၆(နပမ)အထက(၃)ပျဉ်းမနား(ပျဉ်းမနား)
၁၇(နပလ)အထက၊သစ်လေးလုံး(ပျဉ်းမနား)
၁၈(နပသ)အထက၊ညောင်ပင်သာ(ပျဉ်းမနား)
၁၉(နဇမ)ဇမ္ဗူသီရိ
၂၀(နဇတ)အထက(၂၂)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၁(နဇပ)အထက(၁၄)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၂(နဇဖ)ထ(ခွဲ)လ(၃)နေပြည်တော်(ဇမ္ဗူသီရိ)
၂၃(နလဝ)အထက(၁)လယ်ဝေး
၂၄(နလက)အထက၊သဲကောကြီး(လယ်ဝေး)
၂၅(နလခ)အထက၊ကံသာ(လယ်ဝေး)
၂၆(နလဆ)အထက၊ကန်လှ(လယ်ဝေး)
၂၇(နလထ)အထက၊သာ၀တ္ထိ(လယ်ဝေး)
၂၈(နလန)အထက(၄)နေပြည်တော်(လယ်ဝေး)
၂၉(နလပ)အထက၊သပြေပင်(လယ်ဝေး)
၃၀(နလမ)အထက၊ဝက္ကမူ(လယ်ဝေး)
၃၁(နလသ)အထက၊သစ်ပုတ်ပင်(လယ်ဝေး)
၃၂(နလအ)အထက၊​အေလာ(လယ်ဝေး)
၃၃(နဒက)အထက(၁၈)နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏသီရိ)
၃၄(နဒန)အထက(၁၉)နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏသီရိ)